Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

De Website wordt beheerd en uitgebaat door WOODYFENCE BVBA, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0833.150.816

Doel van de website

Met de website beoogt WOODYFENCE BVBA:

  • u vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent haar bedrijf en de door haar aangeboden diensten en producten;
  • u algemene informatie te verstrekken via onder meer berichten/foto’s;
  • u een middel aan te bieden om in contact te komen met WOODYFENCE BVBA;

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van WOODYFENCE BVBA. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo’s, foto’s, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door het auteursrecht, merken-octrooirecht en meer in het algemeen door de intellectuele rechten.

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Informatie op de website

WOODYFENCE BVBA draagt er zorg voor dat de omschrijving van haar diensten en producten zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijk beschikbare diensten en producten. Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde diensten en/of producten vermeld op de website onvolledig of onvoldoende nauwkeurig werden omschreven of ondertussen zouden aangepast zijn. De informatie op de website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie op de correctheid ervan en maakt geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze informatie foutief zou zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van WOODYFENCE BVBA niet in het gedrang komen. WOODYFENCE BVBA verbindt er zich toe de mogelijks foutieve informatie zo snel mogelijk te corrigeren van zodra zij hiervan op de hoogte werd gebracht.

WOODYFENCE BVBA houdt zich in elk geval het recht voor om alle informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen zonder de bezoeker van de website hiervan op de hoogte te stellen. Het louter doorvoeren van de wijziging is daarvoor afdoende.

WOODYFENCE BVBA is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen.

Onze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op één of andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s van derden en andere partijen en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

WOODYFENCE BVBA
Dadizelestraat 52
8560 Wevelgem
KBO nr. 0833.150.816

BTW nr. 0548.797.096

woody@woodyfence.com